Kortfattat utlåtande av ThermoShields egenskaper

En ny värmereflekterande färg introduceras på den svenska marknaden. Färgen innehåller små speciellt utvecklade vaccumiserade keramiska kulor i kombination med ett bindemedel. Materialet (kulorna) togs fram i det amerikanska rymdprogrammet och användes i det värmeisolerande skyddet på rymdfärjorna. Ett antal genomförda projekt, i Sverige och andra länder, Tyskland, USA m.fl.) pekar på att färgen har stor energisparande effekt.

Speciellt intressant här är den reflekterande förmågan i det infraröda strålningsområdet. Solljuset har ungefär hälften av strålningsenergin i det infraröda strålningsområdet och den andra hälften i det synliga och ultravioletta området. Egenskaperna i det infraröda området förklarar då till stor del förmågan att sänka temperaturen inomhus sommartid i hus som på utsidan är belagda med ThermoGaia:s färg. Produkten har för sina värmereflekterande egenskaper erhållit den amerikanska märkningen Energy Star.

Appliceras färgen på väggar inomhus fungerar egenskaperna att reflektera infrarödstrålning ännu effektivare än utsidabeläggning. Alla föremål strålar ut energi så kallad plankstrålning. Strålningens frekvens beror på föremålets temperatur. Föremål inomhus, mänskliga kroppar, möbler mm har strålningen förlagd långt ute i det infraröda området. Synlig strålning (ljus) fyller våglängdsområdet (400 – 750 nm), rumsvarma föremål har intensitetsmaximum vid ca 10000 nm och resterande strålning i områdena omkring detta. ThermoGaia:s färg strålar tillbaka merparten av denna strålning in i rummet och utgör till stor del förklaringen till att temperaturen inomhus t ex kan öka tre grader nära golvet i rummet. Värmestrålning kan för människan upplevas som mycket behaglig trots att den uppmätta temperatur är lägre än vad vi normalt anser är behaglig inomhustemperatur, dvs. ca 21 grader. Egenskaperna i det infraröda området är ännu inte fullt ut klarlagda.

Jag finner att tekniken har en solid vetenskaplig grund och att de praktiska utvärderingar som genomförts är sakliga och väl genomarbetade.

Jag grundar mitt utlåtande på dels flera vetenskapliga utvärderingar från internationellt kända institut som t.ex. Oakridge National Laboratory, TNO, Delzer och Torun dels praktiska utvärderingar genomförda av bl.a. av de tyska Professorerna Manfred Sohn, Peter Marx och Ångpanneföreningen i Sverige.

Har tagit del av den kritik som framförts av byggnadsprofessor Björk, KTH. Så vitt jag kan bedöma grundar sig hans uttalande på att han inte i tillräcklig utsträckning har penetrerat den dokumentation som finns om färgens reflekterande egenskaper.

Nils Svendenius

Professor emeritus
Plasmafysker, expert på strålning, ljus och optik.